Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

 

1. Tyto Obchodní a platební podmínky jsou platné pro nákup v knižním internetovém obchodě  www.t-antik.com (dále jen „Antikvariát Karlín“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, který je zároveň prodávajícím, a kupujícího (spotřebitele).

 

2. Smluvní vztahy obou stran jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platné znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

3. Tyto Obchodní a platební podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.t-antik.com a kupující je oprávněn je pro svou potřebu archivovat.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

 

1. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu Antikvariátu Karlín je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

2. Kupní smlouvy jsou uzavírány výhradně elektronicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Za účelem vytvoření objednávky je na webovém rozhraní internetového obchodu Antikvariátu Karlín umístěn objednávkový formulář, ve kterém jsou vyplnitelná pole k uvedení podstatných údajů tvořících obsah zamýšlené kupní smlouvy jako specifikace požadovaného zboží, kupní ceny a veškerých poplatků. Tento objednávkový formulář musí kupující vyplnit, zkontrolovat a v případě souhlasu s údaji v něm obsaženými jej odešle prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že k uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu, ale okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Potvrzením objednávky se rozumí odeslání akceptačního přípisu (e-mailu), který bude obsahovat mimo jiné i shrnutí objednávky za účelem možnosti její kontroly a specifikaci způsobu platby a platebních údajů (číslo bankovního účtu, variabilní symbol) na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující může potvrzenou objednávku zkontrolovat co do rozsahu, obsahu, výše kupní ceny, pokud by se lišila od jím odeslané objednávky a důvod odlišnosti by nebyl přímo patrný z potvrzení objednávky (např. dočasná nedostupnost požadovaného zboží atp.), je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím vysvětlení, příp. je oprávněn objednávku stornovat.

 

3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny v objednávce a její akceptaci, těmito Obchodními a platebními podmínkami a příslušnými zákonnými ustanoveními. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí, stanovených občanským zákoníkem, je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se pečlivě seznámil s těmito Obchodními a platebními podmínkami, že jim beze zbytku rozumí a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy (objednávky a akceptace).

5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet) pro uskutečnění objednávky jsou závislé na běžné výši a tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb používaných kupujícím. Tyto náklady nese v plné výši kupující.

 

6. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu výslovný souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

 

3. Autorskoprávní ochrana

 

1. Kupující je povinen respektovat podmínky autorskoprávní ochrany prodávaného zboží. Kupující bere na vědomí, že autorská díla podléhají autorskoprávní ochraně ve smyslu zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

 

2. Kupující se zavazuje, že se zakoupeným zbožím nebude nakládat v rozporu se zákonem č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění či ke škodě autorů nebo prodávajícího.

 

4. Odstoupení od smlouvy

 

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

2. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní ceny, bude mu uhrazená částka převedena zpět na bankovní účet, z něhož mu bylo plnění uhrazeno, nejpozději do 30 dnů od stornování objednávky ze strany prodávajícího.

 

5. Přeprava a dodání zboží

 

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6. Reklamace a práva z vadného plnění

 

1. Práva z odpovědnosti za vady z důvodu dodání nekvalitního zboží mohou být úspěšně uplatněna jen tehdy, pokud se zboží výrazně liší od náhledu, který je kupujícímu k dispozici pro zobrazení zboží před jeho nákupem a to pouze tehdy liší-li se zřetelně svou kvalitou. Kupující je povinen se přesvědčit před nákupem s pomocí náhledu kupovaného zboží, zda kvalita odpovídá jeho představě. Zasláním objednávky kupující akceptuje kvalitu zobrazení, tak je patrná z náhledu zboží. Na pozdější reklamace z tohoto důvodu změny názoru kupujícího nelze brát zřetel.

 

2. Na použité zboží není poskytována automatická záruka.

3. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit.

 

4. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): (i) odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějící části zboží, (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny, (iii) vrácení kupní ceny na základě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

5. Reklamaci uplatní kupující telefonicky či emailem.

 

7. Platnost, účinnost a změny Obchodních a platebních podmínek

 

1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně provést změnu či aktualizaci těchto Obchodních a platebních podmínek. Nebude-li uvedeno jinak, nabudou změny a aktualizace platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách Antikvariátu Karlín.

 

8. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností podávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze prodávajícímu a budou prodávajícím uchovávány za pomocí prostředků výpočetní techniky. Prodávající se zavazuje, že nezpřístupní ani neumožní zpřístupnit a nesdělí důvěrné informace nepřímo třetím osobám, pokud k tomu neexistuje právní důvod. Prodávající odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat i jeho zaměstnanci, jiné jím pověřené osoby a případní externí spolupracovníci; poskytování důvěrných informací těmto osobám může být provedeno pouze v míře nezbytně potřebné pro realizaci těchto všeobecných obchodních podmínek a tyto osoby musí být zavázány k povinnosti ochrany důvěrných informací minimálně ve stejném rozsahu, jakým je zavázán Antikvariát Karlín, dle těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný.